Logo Conseil Citoyen Forestois Purple _ Purple _ White
image5

37

vrijwillige en
willekeurig gelote
burgers

3

concrete
thema’s

12

burgerbijeen-komsten en debatten

Waarom een Vorstse Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad is een participatief mechanisme, bestaande uit 37 willekeurig gelote inwoners, representatief voor de diversiteit van de Vorstse bevolking. Het levert een bijdrage aan de beslissingen van de gemeente met onderling afgestemde adviezen en concrete aanbevelingen. De gemeente Vorst wil zo de inwoners beter betrekken bij de ontwikkeling van haar gemeentelijk beleid, de interactie tussen bewoners en verkozenen vergemakkelijken en gebruik maken van de kennis van de burgers en hun ervaring met de lokale realiteit om het overheidsbeleid te verrijken.
Hoe houdt de gemeente rekening met de adviezen en aanbevelingen van de Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad brengt adviezen aanbevelingen uit aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. De beslissingsbevoegdheid berust uitsluitend bij het college of de gemeenteraad, maar er wordt naar de mening geluisterd en er wordt altijd gereageerd. De gemeente motiveert daarom binnen maximaal zes maanden de wijze waarop al dan niet met deze adviezen en aanbevelingen rekening is gehouden.
Hoe werkt de Vorstse Burgerraad?
De burgerraad vergadert 12 zaterdagen tussen herfst 2021 en herfst 2022 (tussen 10.00 en 17.00 uur). Drie concrete thema’s komen aan bod. Elk thema wordt in drie sessies uitgediept, zodat u de tijd krijgt om na te denken en met concrete meningen en voorstellen te komen. U kunt de verslagen raadplegen in de rubriek “De adviezen van de Burgerraad“. Bijeenkomsten van de burgerraad worden gefaciliteerd door een onafhankelijke dienstverlener, Dreamocracy. Ze zijn tweetalig en worden gefaciliteerd door professionals. De nadruk ligt op ieders deelname, vriendelijkheid en het produceren van concrete oplossingen.
Hoe worden de leden van de Vorstse Burgerraad gerekruteerd?
Ze worden gerekruteerd door een willekeurige loting die bedoeld is om een panel samen te stellen dat de diversiteit van de bevolking van de gemeente weerspiegelt in termen van leeftijd, geslacht, enz. Deze loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie, Particitiz, volgens de best practices in het veld. De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.
Lijkt de Vorstse Burgerraad op andere burgerparticipatie-initiatieven?
Ja, het is vergelijkbaar met andere burgerraden. Zo profiteert de Burgerraad van de lessen die zijn getrokken uit de talrijke ervaringen met participatie in België en Europa.
Hoe kan je in contact komen met de Burgerraad?
Raadpleeg de contactpagina.
De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie: Raadpleeg het reglement van de gemeenteraad van Vorst

De adviezen van de Burgerraad

De onderwerpen die door de Vorstse Burgerraad worden behandeld, vallen onder de gemeentelijke bevoegdheid en het algemeen belang van de Vorstenaren. Tijdens het mandaat van de Burgerraad zullen drie thema’s aan bod komen. De thema’s worden gekozen door de Gemeenteraad en de Vorstse Burgerraad. 

Het eerste gekozen thema is: “Welke oplossingen voor openbare ruimtes in Vorst veranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen?”

Klik hier om de briefingnota te downloaden.

Op deze pagina vindt u informatie ter voorbereiding op de debatten van de Burgerraad, evenals de verslagen van de overall conclusies.

De eerste vergadering vond plaats op zaterdag 11 september 2021. Het eerste themaberaad vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021. De volgende zijn op 23 oktober en 20 november.