Logo Conseil Citoyen Forestois Purple _ Purple _ White
image5

37

vrijwillige en
willekeurig gelote
burgers

3

concrete
thema’s

12

burgerbijeen-komsten en debatten

Waarom een Vorstse Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad is een participatief mechanisme, bestaande uit 37 willekeurig gelote inwoners, representatief voor de diversiteit van de Vorstse bevolking. Het levert een bijdrage aan de beslissingen van de gemeente met onderling afgestemde adviezen en concrete aanbevelingen. De gemeente Vorst wil zo de inwoners beter betrekken bij de ontwikkeling van haar gemeentelijk beleid, de interactie tussen bewoners en verkozenen vergemakkelijken en gebruik maken van de kennis van de burgers en hun ervaring met de lokale realiteit om het overheidsbeleid te verrijken.
Hoe houdt de gemeente rekening met de adviezen en aanbevelingen van de Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad brengt adviezen aanbevelingen uit aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. De beslissingsbevoegdheid berust uitsluitend bij het college of de gemeenteraad, maar er wordt naar de mening geluisterd en er wordt altijd gereageerd. De gemeente motiveert daarom binnen maximaal zes maanden de wijze waarop al dan niet met deze adviezen en aanbevelingen rekening is gehouden.
Hoe werkt de Vorstse Burgerraad?
De burgerraad vergadert 12 zaterdagen tussen herfst 2021 en herfst 2022 (tussen 10.00 en 17.00 uur). Drie concrete thema’s komen aan bod. Elk thema wordt in drie sessies uitgediept, zodat u de tijd krijgt om na te denken en met concrete meningen en voorstellen te komen. U kunt de verslagen raadplegen in de rubriek “De adviezen van de Burgerraad“. Bijeenkomsten van de burgerraad worden gefaciliteerd door een onafhankelijke dienstverlener, Dreamocracy. Ze zijn tweetalig en worden gefaciliteerd door professionals. De nadruk ligt op ieders deelname, vriendelijkheid en het produceren van concrete oplossingen.
Hoe worden de leden van de Vorstse Burgerraad gerekruteerd?
Ze worden gerekruteerd door een willekeurige loting die bedoeld is om een panel samen te stellen dat de diversiteit van de bevolking van de gemeente weerspiegelt in termen van leeftijd, geslacht, enz. Deze loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie, Particitiz, volgens de best practices in het veld. De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.
Lijkt de Vorstse Burgerraad op andere burgerparticipatie-initiatieven?
Ja, het is vergelijkbaar met andere burgerraden. Zo profiteert de Burgerraad van de lessen die zijn getrokken uit de talrijke ervaringen met participatie in België en Europa.
Hoe kan je in contact komen met de Burgerraad?
Raadpleeg de contactpagina.
De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie: Raadpleeg het reglement van de gemeenteraad van Vorst

De adviezen van de Burgerraad

De themas die behandeld worden door de Vorstse Burgerraad behoren tot de bevoegdheid van Gemeente en het gemeenschappelijk belang van de Vorstenaren.

Gedurende het mandaat van de Burgerraad zullen drie themas aan bod komen, mede gekozen door de Gemeenteraad en de Burgerraad.

Het eerste thema is: “Welke oplossingen kunnen we bieden voor openbare ruimtes in Vorst tegen de klimaatveranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen?”

Op deze pagina vindt u eveneens de voorbereidingen en de samenvattingen van de deliberaties van de Vorstse Burgerraad:

De eerste bijeenkomst, ter verwelkoming van de leden, vond plaats op 11 september 2021. De eerste twee deliberaties waren op 2 oktober 2021 et 23 oktober. De derde en zal op 20 november plaatsvinden.

Informatiebronnen van de Burgerraad

Bij de voorbereidingen van het thema “Welke oplossingen kunnen we bieden voor openbare ruimtes in Vorst tegen de veranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen”, hebben de leden van de Burgerraad genoten van verschillende informatie- en inspiratiebronnen:

  • Een complete briefing nota, a.d.h.v. interviews met verschillende experten en het personeel van de Gemeente.
  • De raad heeft uitwisselingen gehad met Simon de Muynck, expert in duurzame stedelijke ontwikkeling bij het Urban Ecology Centre. Klik hier om de presentatie te downloaden.
  • De raad heeft inspiratie geput uit interviews met Dirk Lauwaet, expert in hittestress bij het VITO en Florence Leroy, experte in burgerparticipatie en oprichtster van Convergence Brussels:
image5

Klik hier voor de transcriptie van de video (NL/FR).

image5

Klik hier voor de transcriptie van de video (FR/NL).