Logo Conseil Citoyen Forestois Purple _ Purple _ White
image5

37

vrijwillige en
willekeurig gelote
burgers

3

concrete
thema’s

12

burgerbijeen-komsten en debatten

Waarom een Vorstse Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad is een participatief mechanisme, bestaande uit 37 willekeurig gelote inwoners, representatief voor de diversiteit van de Vorstse bevolking. Het levert een bijdrage aan de beslissingen van de gemeente met onderling afgestemde adviezen en concrete aanbevelingen. De gemeente Vorst wil zo de inwoners beter betrekken bij de ontwikkeling van haar gemeentelijk beleid, de interactie tussen bewoners en verkozenen vergemakkelijken en gebruik maken van de kennis van de burgers en hun ervaring met de lokale realiteit om het overheidsbeleid te verrijken.
Hoe houdt de gemeente rekening met de adviezen en aanbevelingen van de Burgerraad?
De Vorstse Burgerraad brengt adviezen aanbevelingen uit aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. De beslissingsbevoegdheid berust uitsluitend bij het college of de gemeenteraad, maar er wordt naar de mening geluisterd en er wordt altijd gereageerd. De gemeente motiveert daarom binnen maximaal zes maanden de wijze waarop al dan niet met deze adviezen en aanbevelingen rekening is gehouden.
Hoe werkt de Vorstse Burgerraad?
De burgerraad vergadert 12 zaterdagen tussen herfst 2021 en herfst 2022 (tussen 10.00 en 17.00 uur). Drie concrete thema’s komen aan bod. Elk thema wordt in drie sessies uitgediept, zodat u de tijd krijgt om na te denken en met concrete meningen en voorstellen te komen. U kunt de verslagen raadplegen in de rubriek “De adviezen van de Burgerraad“. Bijeenkomsten van de burgerraad worden gefaciliteerd door een onafhankelijke dienstverlener, Dreamocracy. Ze zijn tweetalig en worden gefaciliteerd door professionals. De nadruk ligt op ieders deelname, vriendelijkheid en het produceren van concrete oplossingen.
Hoe worden de leden van de Vorstse Burgerraad gerekruteerd?
Ze worden gerekruteerd door een willekeurige loting die bedoeld is om een panel samen te stellen dat de diversiteit van de bevolking van de gemeente weerspiegelt in termen van leeftijd, geslacht, enz. Deze loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie, Particitiz, volgens de best practices in het veld. De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.
Lijkt de Vorstse Burgerraad op andere burgerparticipatie-initiatieven?
Ja, het is vergelijkbaar met andere burgerraden. Zo profiteert de Burgerraad van de lessen die zijn getrokken uit de talrijke ervaringen met participatie in België en Europa.
Hoe kan je in contact komen met de Burgerraad?
Raadpleeg de contactpagina.
Wat vinden de leden van de Burgerraad?

Wat is de ervaring van een raadslid? Klik hier om de getuigenissen van vijf leden van de Vorstse Burgerraad te ontdekken. 

De aanmeldingsfase is gesloten. De geselecteerde mensen zijn op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie: Raadpleeg het reglement van de gemeenteraad van Vorst

De adviezen van de Burgerraad

De themas die behandeld worden door de Vorstse Burgerraad behoren tot de bevoegdheid van Gemeente en het gemeenschappelijk belang van de Vorstenaren.

Gedurende het mandaat van de Burgerraad zullen drie themas aan bod komen, mede gekozen door de Gemeenteraad en de Burgerraad.

Op deze pagina vindt u eveneens de voorbereidingen en de samenvattingen van de deliberaties van de Vorstse Burgerraad.

Thema 1. Klimaatverandering

Het eerste thema is: “Welke oplossingen kunnen we bieden voor openbare ruimtes in Vorst tegen de klimaatveranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen?”

De briefingnota

Ter inleiding van de nieuwe thema’s en om hun deliberaties voor te bereiden, worden de leden van de burgerraad voorzien van een briefingnota. Deze bevat een algemene weergave van het thema en informatie over de bevoegdheden en acties van de gemeente.

 • Klik hier om de briefingnota van het onderwerp openbare ruimte en klimaat te downloaden.
De samenvattingen van de bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst, ter verwelkoming van de leden, vond plaats op 11 september 2021. De eerste twee deliberaties waren op 2 oktober 2021 et 23 oktober. In de derde en laatste bijeenkomst rond dit thema op 20 november werden de adviezen uiteindelijk uitgewerkt.

 • Klik hier om de samenvatting van de bijeenkomst van 2 oktober 2021 te downloaden. Deze was gewijd aan de ontdekking van het eerste thema.
 • Klik hier om de samenvatting van de bijeenkomst van 23 oktober 2021 te downloaden. Deze was gewijd aan het uitdiepen van de visie en het bedenken van mogelijke maatregelen.

 

De adviezen en aanbevelingen

Ontdek hier de adviezen en aanbevelingen van de Vorstse Burgerraad rond het eerste thema. Deze werden eveneens met het Gemeentecollege et de Gemeenteraad van Vorst gedeeld, die ze tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering op 21 december zullen bespreken.

Een definitief antwoord van de gemeente zal binnen de 6 maand volgen, d.w.z. tegen eind juni 2022.

De informatiebronnen van de Burgerraad

Bij de voorbereidingen van het thema “Welke oplossingen kunnen we bieden voor openbare ruimtes in Vorst tegen de veranderingen waar we allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen”, hebben de leden van de Burgerraad genoten van verschillende informatie- en inspiratiebronnen:

 • Een complete briefing nota, a.d.h.v. interviews met verschillende experten en het personeel van de Gemeente.
 • De raad heeft uitwisselingen gehad met Simon de Muynck, expert in duurzame stedelijke ontwikkeling bij het Urban Ecology Centre. Klik hier om de presentatie te downloaden.
 • De raad heeft inspiratie geput uit interviews met Dirk Lauwaet, expert in hittestress bij het VITO en Florence Leroy, experte in burgerparticipatie en oprichtster van Convergence Brussels:
image5

Klik hier voor de transcriptie van de video (NL/FR).

image5

Klik hier voor de transcriptie van de video (FR/NL).

 
Antwoord van de gemeente op de aanbevelingen van de Burgerraad
U vindt in deze presentatie de samenvatting van het antwoord dat de gemeenteraad in juni 2022 gegeven heeft op de eerste aanbevelingen van de Burgerraad.
 
U vindt in deze nota het antwoord met meer details. En hier de mogelijke oplossingen in de openbare ruimte van Vorst om het hoofd te bieden aan de klimaatveranderingen die ons allen op verschillende manieren treffen.
Thema 2. Veiligheid

Het tweede thema is: Hoe kunnen we het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte verbeteren, zowel op het vlak van verkeer als persoonlijk?

De briefingnota

Ter inleiding van de nieuwe thema’s en om hun deliberaties voor te bereiden, worden de leden van de burgerraad voorzien van een briefingnota. Deze bevat een algemene weergave van het thema en informatie over de bevoegdheden en acties van de gemeente.

 • Klik hier om de briefingnota van het onderwerp openbare ruimte en (gevoel van) veiligheid te downloaden.
De samenvattingen van de bijeenkomsten

De eerste discussies rond veiligheid en het gevoel van onveiligheid in Vorst vonden plaats op 12 februari 2022.

 • Klik hier om de samenvatting van de bijeenkomst van 12 februari 2022 te downloaden. Deze was gewijd aan het ontdekken van het tweede thema.

 

Op zaterdag 26 februari kwamen de leden van de Vorstse burgerraad bijeen om na te denken over mogelijke oplossingen voor de belangrijkste vraagstukken die de gemeente Vorst heeft geïdentificeerd.

 • Klik hier om de samenvatting van de bijeenkomst van 26 februari 2022 te downloaden. Deze was gewijd aan het bedenken van concrete oplossingen voor de belangrijkste vraagstukken.

 

De adviezen en aanbevelingen

Ontdek hier de adviezen en aanbevelingen van de Vorstse Burgerraad rond het tweede thema. Deze werden eveneens met het Gemeentecollege et de Gemeenteraad van Vorst gedeeld, die ze tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering op 20 april 2022 zullen bespreken.

Een definitief antwoord van de gemeente zal binnen de 6 maand volgen, d.w.z. tegen eind oktober 2022.

Antwoord van de gemeente op de aanbevelingen van de Burgerraad

U vindt in deze presentatie de samenvatting van het antwoord dat de gemeenteraad in oktober 2022 gegeven heeft op de tweede aanbevelingen van de Burgerraad.

Thema 3. Netheid

Het derde thema is: “Hoe de netheid verbeteren voor een gezelligere gemeente?

De briefingnota

Ter inleiding van de nieuwe thema’s en om hun deliberaties voor te bereiden, worden de leden van de burgerraad voorzien van een briefingnota. Deze bevat een algemene weergave van het thema en informatie over de bevoegdheden en acties van de gemeente.

 • Klik hier om de briefingnota van het onderwerp netheid te downloaden.
Antwoord van de gemeente op de aanbevelingen van de Burgerraad

Ontdek hier de samenvatting van het antwoord dat de gemeenteraad gegeven heeft op de derde aanbevelingen van de Burgerraad.

Europese week van de lokale democratie : Hoe kunnen we burgers betrekken bij de aanpak van crisissen?

De Vorstse Burgerraad (VBR) komt opnieuw 3 keer samen (21/10, 18/11 en 09/12) om zich te buigen over de betrokkenheid van de burgers bij crisisbeheer.

Dit is een speciale editie van de VBR in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie, met de steun van Brussel Plaatselijke Besturen. De VBR bestaat uit vrijwilligers van de eerste Raad en nieuwe leden die via het OCMW aangesproken werden.

Het is niet verwonderlijk dat plaatselijke besturen, de eerste openbare instanties die in contact komen met burgers, informeren naar dit thema. Om het onderwerp te kaderen, baseren de leden van de VBR zich op een motie van de Gemeenteraad en de aanbevelingen van de Overlegcommissie georganiseerd door het Franstalig Brussels Parlement, dat zich in 2021 over deze kwestie boog.

Hou de website in de gaten als u geïnteresseerd bent in de betrokkenheid van de burgers bij crisisbeheer.

De briefingnota

Ter inleiding van de nieuwe thema’s en om hun deliberaties voor te bereiden, worden de leden van de burgerraad voorzien van een briefingnota. Deze bevat een algemene weergave van het thema en informatie over de bevoegdheden en acties van de gemeente.

 • Klik hier om de briefingnota van het onderwerp netheid te downloaden.
 • Klik hier om de samenvatting van sessie 1 en 2 te lezen.