Getuigenissen – De Burgerraad door de ogen van zijn leden

Gemeente Vorst – Informatie – en Communicatiedienst

Vijf leden delen hun ervaringen in de Vorstse Burgerraad

Andrée

Dimitris

Diego

Amélie

Nina Maribelle

Andrée, gepensioneerde, Vorstse sinds meer dan 30 jaar (Kersbeekwijk)

Wie bent u? In welke wijk woont u? Hoe lang woont u al in Vorst?
Ik ben gepensioneerd en woon al meer dan 30 jaar in Vorst, in de wijk van de Kersbeeklaan. Vroeger was ik
zorgkundige in een rusthuis.

Hoe hebt u uw deelname aan de Burgerraad tot nu toe ervaren?
Het is geweldig. Ik heb veel bijgeleerd. Ik heb o.a. geleerd een beter onderscheid te maken tussen de
domeinen waarin de gemeente kan optreden en die waarin zij niet altijd iets te zeggen heeft. Bijvoorbeeld het onderhoud van de omgeving van spoorwegen en stations, het onderhoud van gewestwegen, …

Was er iets wat u verraste? Iets wat u niet verwachtte?
Ik had niet verwacht dat er soms externe sprekers zouden worden uitgenodigd om toelichting te geven.
Hun deskundigheid was een grote hulp bij ons werk.

Welk moment trof u in het bijzonder tijdens de werkzaamheden en debatten?
Ik vond het erg interessant om de ideeën van de andere deelnemers te horen. We hadden niet allemaal
dezelfde mening en het was zeer verrijkend om de mening van andere Vorstenaren te horen.

Als u een boodschap kon doorgeven, welke zou dat zijn?

 • Aan de andere Vorstenaren: Met betrekking tot de acties die moeten worden genomen in het
  licht van de klimaatverandering, zou ik tegen de burgers willen zeggen: Let op alles, zeker op je
  persoonlijk verbruik, want elke bijdrage telt!
 • Aan de Vorstse politieke vertegenwoordigers: Ik hoop dat zij, als zij onze aanbevelingen lezen
  en een beslissing moeten nemen, aan alle burgers denken en het juiste evenwicht vinden om zo
  veel mogelijk mensen tevreden te stellen.
 • Aan het Vorstse gemeentepersoneel: Er moet nog meer personeel worden aangeworven, bv.
  meer straatvegers.

 

Dimitris, geboren Vorstenaar (wijk Sint-Denijsplein)

Wie bent u? In welke wijk woont u? Hoe lang woont u al in Vorst?
Ik woon al sinds mijn jeugd in de Sint-Denijswijk. Ik ben 35 jaar, vrijgezel en heb altijd in Vorst
gewoond. Ik werk in een supermarkt in Ukkel.

Hoe hebt u uw deelname aan de Burgerraad tot nu toe ervaren?
Toen ik de brief kreeg waarin stond dat ik was uitgekozen om mee te doen, geloofde ik het niet echt.
Ik was dus erg blij, vooral omdat ik de gemeenteraad al enkele maanden online volgde om het leven
van mijn gemeente beter te kunnen volgen. Als burger zijn mening geven en vragen stellen om beter
te begrijpen waarom de gemeente bepaalde beslissingen neemt, is helaas niet mogelijk via de
gemeenteraad. Mijn deelname aan de Burgerraad heeft deze leemte opgevuld.
Ik waardeer het echt om deel uit te maken van de 37 leden, er is een goede verstandhouding, ook al
zijn we zeer verschillend. Dankzij de oefeningen en de uitwisselingen die de animatoren voorstelden,
hebben we elkaar in de loop van de sessies leren kennen en hebben we samen heel concrete
onderwerpen besproken die onze gemeente aangaan en konden we beter begrijpen wat zij al of niet
kan doen. Ik kijk er altijd naar uit om er weer te zijn bij elke nieuwe sessie.
Het thema van de klimaatverandering is zeer actueel en ligt me na aan het hart: als kind heb ik de
overstromingen in de Sint-Denijswijk meegemaakt en dat heeft me diep getroffen! Nadenken over
concrete acties om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, is dan ook een onderwerp
dat me erg raakt. Ik vind het ook jammer dat onze gemeente steeds minder groen wordt, met al die
nieuwe gebouwen die overal oprijzen.
De Burgerraad leert me waarom bepaalde beslissingen worden genomen, en dat vind ik belangrijk. Voor
de burger is het belangrijk de redenen voor bepaalde keuzes of projecten te begrijpen. Ik besefte
bijvoorbeeld niet hoe weinig financiële middelen de gemeente heeft en hoe moeilijk het is om een
evenwicht te vinden. Bijvoorbeeld: een nieuwe groene ruimte of een speelplein aanleggen, allemaal goed en wel, maar je moet ook zorgen voor het onderhoud ervan en we vergeten vaak dat dit alles een
prijskaartje heeft. We willen altijd meer doen met wat we hebben, maar op een gegeven moment moeten
we keuzes maken.

Was er iets wat u verraste? Iets wat u niet verwachtte?
Ik vond de spelletjes om elkaar te leren kennen erg interessant. Het creëerde een zeer goede
groepssfeer. Dat was geweldig!

Welk moment trof u in het bijzonder tijdens de werkzaamheden en debatten?
In het begin heerste er wat spanning tussen enkele mensen die anderen niet lieten uitspreken, maar dat
ging heel snel voorbij. Ondanks soms uiteenlopende meningen, leerde iedereen naar elkaar luisteren.

Als u een boodschap kon doorgeven, welke zou dat zijn?

 • Aan de andere Vorstenaren: Sommigen denken dat het allemaal nutteloos was, maar dat
  valt nog af te wachten. Het is te vroeg om zich daarover uit te spreken: laten we afwachten
  wat er met onze adviezen wordt gedaan.
 • Aan de Vorstse politieke vertegenwoordigers: Het is belangrijk dat er meer
  participatiemomenten zoals deze komen, waarop wij als burger onze ideeën en visie aan
  onze verkozenen kenbaar kunnen maken.
 • Aan het Vorstse gemeentepersoneel: Ik besef dat het met de weinige beschikbare
  middelen niet gemakkelijk is en dat zij goed werk verrichten. Doe zo voort!

 

Diego heeft de Spaanse nationaliteit en woont in Vorst sinds 2003 (wijk Dudenpark)

Wie bent u? In welke wijk woont u? Hoe lang woont u al in Vorst?
Mijn naam is Diego, ik heb de Spaanse nationaliteit. Sinds 2001 verblijf ik in België om beroepsredenen
(ik werk voor een Europese instelling). Ik woon sinds 2003 met mijn gezin in Vorst, in de wijk ten zuiden
van het Dudenpark.

Hoe hebt u uw deelname aan de Burgerraad tot nu toe ervaren?
Zeer goed. De animatoren leveren uitstekend werk. Zij blijven neutraal en slagen erin inhoud te geven,
terwijl ze iedereen de vrijheid geven zich uit te drukken en ze de debatten goed herkaderen als dat
nodig is. De sfeer is aangenaam. De gemeente is erin geslaagd zeer verschillende mensen samen te
brengen – wat een afspiegeling is van onze gemeente – en we zijn allemaal zeer betrokken. Wat mij
persoonlijk opvalt, is dat een bepaalde dame alle bijeenkomsten bijwoont, ook al heeft ze vier kinderen.

Was er iets wat u verraste? Iets wat u niet verwachtte?
Ik ben verbaasd over de belangstelling van de mensen voor de leefkwaliteit, ongeacht hun afkomst,
leeftijd … Er wordt bijvoorbeeld veel gereageerd op de behoefte aan groene ruimten: dat blijkt echt
belangrijk voor iedereen.

Welk moment trof u in het bijzonder tijdens de werkzaamheden en debatten?
Ik ben enorm verbaasd over het aantal ideeën dat naar boven komt. Als we in subgroepen werken,
moeten we al onze ideeën verzamelen op gekleurde post-itbriefjes en het is werkelijk indrukwekkend
hoeveel papiertjes er elke keer weer zijn!
De sessies zijn goed gestructureerd: we worden niet alleen gevraagd na te denken over ideeën, maar
ook over de praktische gevolgen van de keuzes die we voorstellen. Dat concrete, dicht bij de realiteit
aansluiten, is ook belangrijk. Wij hebben van gedachten kunnen wisselen met een lid van het
gemeentepersoneel, die ons op zeer didactische wijze bepaalde projecten en uitdagingen van de
gemeente toelichtte. Zo konden wij bepaalde beslissingen beter begrijpen.

Als u een boodschap kon doorgeven, welke zou dat zijn?

 • Aan de andere Vorstenaren: De sessies van de Burgerraad zijn echt heel open. We kunnen er
  echt kwesties bespreken die ons allen aanbelangen. Uiteraard kunnen we niet hetzelfde met de
  60.000 Vorstenaren samen, maar ik moedig iedereen sterk aan om aan dit soort ervaring deel te
  nemen als je daar de kans toe krijgt.
 •  Aan de Vorstse politieke vertegenwoordigers: Jullie zijn op de goede weg: als jullie dit initiatief
  volhouden, is het een ervaring die werkelijk een stempel zal drukken op het leven van de
  gemeente en een manier om politieke acties te verbeteren. De burgers meer betrekken bij het
  denkproces over de keuzes van de gemeente en hen in staat stellen van gedachten te wisselen
  met de politieke vertegenwoordigers is echt de juiste weg.
 • Aan het Vorstse gemeentepersoneel: Dankzij de Burgerraad ben ik mij meer bewust geworden
  van de beperkingen waarmee het gemeentepersoneel in hun dagelijks werk wordt
  geconfronteerd en ik vertrouw op hun deskundigheid.

 

Amelie heeft de Duitse nationaliteit en woont in Vorst sinds 2011 (wijk Park van Vorst)

Wie bent u? In welke wijk woont u? Hoe lang woont u al in Vorst?
Mijn naam is Amelie en ik woon sinds 2011 met mijn gezin in Vorst, hoewel ik voor een
ontwikkelingsbank in Duitsland werk. Ik ben getrouwd en heb twee grote kinderen. We wonen in het
lagere gedeelte van Vorst, vlak bij het Park van Vorst. Wat ik vooral waardeer in Vorst, is de diversiteit
op alle niveaus: er zijn mensen van veel verschillende nationaliteiten, een sociale mix, jongeren en
ouderen, gezinnen … En al deze diversiteit vinden we terug in de Burgerraad.

Hoe hebt u uw deelname aan de Burgerraad tot nu toe ervaren?
Het is bijzonder interessant. Ik was niet echt betrokken bij de werking van de gemeente, maar door
mijn deelname aan de Burgerraad tracht ik mijn gemeente beter te begrijpen. De sessies zijn zeer
goed voorbereid, zodat iedereen aan bod komt, ook zij die minder spreken. Ik vind het zeer
verrijkend om het standpunt te horen van andere Vorstenaren, die soms heel anders zijn dan ik. De
Burgerraad is een ontmoetingsplaats waar we samen praten en nadenken over een zeer concreet
onderwerp dat ons allen aanbelangt (klimaatverandering).
We krijgen er concrete informatie over de thema’s die er aan bod komen, en we krijgen zicht op de
uitdagingen en de weerstand die de gemeente tegen bepaalde projecten kan ondervinden.
Samen werken we ideeën uit, maar we ontdekken ook de grenzen van de verantwoordelijkheid van
de gemeente en de complexiteit van het besluitvormingsproces, een belangrijk aspect waarvan wij
ons als burger niet bewust zijn.

Was er iets wat u verraste? Iets wat u niet verwachtte?
Wat mij verbaasde, was dat iedereen in de groep het eens was over het belang van de
klimaatverandering en dat we er echt dringend iets aan moeten doen.

Welk moment trof u in het bijzonder tijdens de werkzaamheden en debatten?
Ik waardeer de werkwijze: eerst werd ons gevraagd wat onze dromen waren en alle ideeën waren
mogelijk. Dat gaf iedereen zin om deel te nemen aan de denkoefening. Vervolgens hielden we
rekening met de beperkingen (beperkte gemeentelijke bevoegdheden, menselijke en financiële
middelen, …) om tot haalbare voorstellen te komen. Daarna konden we in subgroepen kiezen aan
welk onderwerp we wilden werken.

Als u een boodschap kon doorgeven, welke zou dat zijn?

 •  Aan de andere Vorstenaren: Ik zou iedereen willen aanmoedigen om gebruik te maken van alle
  mogelijkheden om je mening te geven: als er infosessies, workshops, enquêtes en dergelijke
  worden georganiseerd, doe dan zeker mee! Het zijn vaak dezelfde groepen actieve mensen die
  veel van zich laten horen, maar zij vertegenwoordigen slechts een minderheid. Het is dus
  belangrijk dat de meerderheid van de burgers ook hun mening te kennen geeft.
 • Aan de Vorstse politieke vertegenwoordigers: Ik ben hen enorm dankbaar voor dit initiatief. De
  Burgerraad is een groepje met slechts 37 personen, maar er is een versterkend effect, want ieder
  van ons praat erover met zijn buren, familie … en dat moeten we blijven doen!
 • Aan het Vorstse gemeentepersoneel: Voor de burgers is het belangrijk om met het
  gemeentepersoneel te kunnen praten, omdat wij zo een beter inzicht krijgen in hun context en
  beperkingen. Ik zou graag tijdens dit soort ontmoetingen meer mogelijkheden krijgen om met hen
  te overleggen.

 

Nina Maribelle, verpleegkundige (wijk Neerstalle – Sint-Denijsplein)

Wie bent u? In welke wijk woont u? Hoe lang woont u al in Vorst?
Mijn naam is Nina Maribelle. Ik ben verpleegkundige en heb drie jonge kinderen: de oudste is 6 jaar
en de jongste is net 4 maanden oud. Ik woon al 5 jaar in Vorst. Momenteel woon ik in de wijk Sint-Denijsplein – Neerstalle, maar voordien woonde ik in het hoger gelegen deel van de gemeente, vlak
bij de Roosendaelstraat.

Hoe hebt u uw deelname aan de Burgerraad tot nu toe ervaren?
Als moeder van drie jonge kinderen vergde het een zekere organisatie, maar ik kon rekenen op de hulp
van mijn zussen en mijn man om me vrij te maken. Deelnemen aan de eerste vergadering was niet
gemakkelijk, aangezien we elkaar niet kenden en we niet wisten wat er ging gebeuren. Maar de
animatoren hebben ons goed begeleid en we leerden elkaar kennen.

Was er iets wat u verraste? Iets wat u niet verwachtte?
Ik was verrast door het gedrag van sommige deelnemers die niet op dezelfde golflengte zaten als de rest
van de groep en die in het begin de neiging hadden steeds aan het woord te willen blijven. Gelukkig
hebben de animatoren ons van in het begin gevraagd een werkingshandvest op te stellen. We spraken
onderling regels af die in het groot in het lokaal opgehangen werden. Als een deelnemer die regels niet
naleefde, kon hij dus vriendelijk tot de orde worden geroepen.

Welk moment trof u in het bijzonder tijdens de werkzaamheden en debatten?
Het eerste thema sprak me erg aan omdat ik, voordat ik verpleegkundige werd, studies rond
duurzame ontwikkeling had aangevat. Het onderwerp was dus niet nieuw voor mij. Ik vond al ons
werk rond de voorgestelde acties zeer interessant. Ik hoop echt dat de besluitvormers rekening
zullen houden met onze voorstellen, ook al begrijp ik dat het niet alleen de gemeente is die kan
besturen en beslissingen nemen.

Als u een boodschap kon doorgeven, welke zou dat zijn?

 • Aan de andere Vorstenaren: Ik moedig iedereen aan om na te denken over zijn eigen
  handelingen ten aanzien van het milieu (bv. met de wegwerpmondmaskers die nu overal
  rondslingeren), want als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou nemen, zouden we
  bepaalde problemen al voorkomen.
 • Aan de Vorstse politieke vertegenwoordigers: Ik ben hen dankbaar voor de oprichting van
  de Burgerraad, maar ik zou willen dat zij even proberen in de schoenen van de Vorstenaren
  te staan en de dingen anders te bekijken, zoals een gewone inwoner van de gemeente ze
  ziet.
 • Aan het Vorstse gemeentepersoneel: Ik wens dat zij goed blijven voortwerken.